Biz hakda

hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şanhaý Cheonwoo Technology Co., Ltd. binagärlik bezegi, demir ýol tranziti we mehaniki enjamlar ýaly dürli taslamalarda adaty materiallaryň ulanylyşyny täzelemäge bagyşlanan innowasiýa kärhanasydyr.Esasy önümlerimiz, beýikligi 3mm-den 150mm aralygyndaky alýumin ary ýadrosy we alýumin bal ary panelleri.

Alýumin folga we alýumin listimiz ýokary gysyş we gyrkma garşylygy we ýokary tekizligi bolan ýokary hilli 3003 we 5052 seriýadan ýasaldy.Önümlerimiziň Milli Gurluşyk materiallary synag merkeziniň berk synagdan geçendigini, HB544 we GJB130 seriýa standartlaryna laýyk gelýändigini we RoSH standart talaplaryna laýykdygyny buýsanç bilen aýdyp bileris.Fireangyn öndürijiligimiz hem milli derejä ýetdi.

Innowasiýa tehnologiýa kompaniýasy hökmünde “Cheonwoo Technology” öz tagallalary we müşderiler bilen simbiotik gatnaşygy arkaly müşderiler üçin gymmatlyk döretmegi maksat edinýär.Bütewiligi, innowasiýany, çydamlylygy we açyklygy nygtaýan öňdebaryjy düşünjämiz, müşderiler, işgärler, kärhanalar we jemgyýet üçin ýeňiş gazanmaga mümkinçilik berdi.

Alýumin bal ary ýadrolarymyzy we alýumin bal ary panellerini ulanmagyň peýdalary köp.Önümlerimiz gaty ýeňil, ýöne güýçli we çydamly.Olaryň ýokary ýylylyk geçirijiligi we ýokary hilli izolýasiýa häsiýetleri bar, wagtyň geçmegi bilen energiýa çykdajylaryny azaldýar.

Zawod gezelenji (5)
WechatIMG7774

“Cheonwoo Technology” -iň önümleri belent binaly perde diwary, arassa otag, aseptik gurluşyk tagtasy, howa giňişligi, ulag we mehaniki enjamlar ýaly köp taslamada ulanyldy.Önümlerimiz Şwesiýa, Fransiýa, Angliýa, ABŞ, Koreýa, Eýran, Hindistan, Awstraliýa we Russiýa ýaly dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.

Jemläp aýtsak, “Cheonwoo Technology” arhitektura bezeginde, demir ýol tranzitinde, mehaniki enjamlarda we beýleki taslamalarda bal balynyň esasy materiallaryny täze material ulanyp, doly material çözgüdi bilen üpjün etdi.Alýumin bal ary we panel önümlerimiz müşderilere ajaýyp öndürijilik we baha berýär.Binanyň ähli bezeg zerurlyklary üçin bize ynanyň we uzak möhletli hyzmatdaş hökmünde saýlaň.