Önümler

 • Alýumin ary ýadrosy howa şertlerine giňeldildi

  Alýumin ary ýadrosy howa şertlerine giňeldildi

  Alýumin bal ary ýadro giňeltmelerimiziň üýtgeşik aýratynlyklary, olary dürli programmalar üçin ideal edýär.Altyburçly öýjük gurluşy ajaýyp güýç we berklik üpjün edýär, netijede ýük göterijilik ukyby ýokarlanýar.Onuň ýeňil tebigaty, zähmet çykdajylaryny we wagtyny azaldyp, işlemegi we gurmagy aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, esasy materiallarymyz ajaýyp ýylylyk we akustiki izolýasiýa aýratynlyklaryna eýedir we olary kondisioner ulgamy üçin amatly edýär.

  Alýumin bal ary ýadrolarymyzy kondisionerlerde ulanmak, bu ulgamlaryň netijeliligini we öndürijiligini täze belentliklere çykaryp, pudagy özgertdi.Ary gurluşy howanyň optimal paýlanmagyna mümkinçilik berýär, giňişligiň her burçunda deň sowadyşy we howa çalşygyny üpjün edýär.Bu diňe bir rahatlygy gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, energiýany tygşytlamaga hem-de ekologiýa taýdan arassa saýlamaga kömek edýär.

 • Diwar bezeg materiallary Alýumin kompozit bal ary panelleri

  Diwar bezeg materiallary Alýumin kompozit bal ary panelleri

  bal ary kompozit panellerimiz adaty ýerlerde-de aýrylmazdygyny subut etdi.Olar ýokary tizlikli demirýol we howa menziliniň potoloklaryny we böleklerini gurmak ýaly 20-den gowrak ugurda giňden ulanyldy.Ajaýyp güýç-agram gatnaşygy olary ýokary tizlikli demir ýol bölekleri hökmünde ulanmak üçin ideal edýär.Mundan başga-da, panellerimiz dürli gurluşyk taslamalary üçin içerki we daşarky perde diwarlaryny döretmekde ulanyldy.

 • Bezeg gurmak üçin ulanylýan alýumin bal ary paneli

  Bezeg gurmak üçin ulanylýan alýumin bal ary paneli

  Alýumin bal ary paneli ajaýyp önüm aýratynlyklary bilen tanalýan birleşdirilen materialdyr.Gurluşyk meýdanyndaky ýokary derejeli gurluşyk kompaniýalary bu sahypany ýokary güýji sebäpli ulanýarlar;aňsatlyk bilen egilmeýär we ýokary tekizlige eýe.Şeýle hem gurmak gaty aňsat.Bu panel agram derejesine gaty gowy güýje eýe bolup, köp taslamalar üçin ajaýyp çözgüt bolýar.Bu önümi ulanmagyň ugry yzygiderli giňelýär we gurluşyk bazarynda giňden tanalýar.

 • 4 × 8 Kompozit bal ary panelleri öndüriji VU lazer çap etmek

  4 × 8 Kompozit bal ary panelleri öndüriji VU lazer çap etmek

  Birleşdirilen bal ary paneli agramy ýeňil we tekizligi ýokary.Ary ýadrosy iň esasy material tygşytlaýjy gurluşdyr, bu esasy plastinka berkligi, ýeňil agramy, ýokary tekizligi we uly kuwwaty, aşa güýçli we ses we ýylylygy geçirmek aňsat däl, kosmos gämisi, kosmos gämisi, hemra we beýleki ideal materiallar.

 • Ary tagtasy birleşdirilen mermer

  Ary tagtasy birleşdirilen mermer

  Alýumin bal ary paneli + birleşdirilen mermer paneli, alýumin bal ary paneli we birleşdirilen mermer paneli.

  Alýumin bal ary paneli, ýeňil ýylylyk izolýasiýasy, ýangynyň öňüni almak we ýer titremesine garşylykly ýeňil, ýokary güýçli gurluşyk materialydyr.Birleşdirilen mermer örtük mermer bölejikleri we sintetiki rezin bilen garylan bezeg materialydyr.Diňe mermeriň tebigy gözelligi bilen çäklenmän, sintetik materiallaryň çydamlylygy we aňsat hyzmaty hem bar.Alýumin bal ary panellerini birleşdirilen mermer paneller bilen birleşdirip, ikisiniň artykmaçlyklaryny durmuşa geçirip bolar.

 • Hytaý üpjün edijisinden “Honeycomb” kompozit paneli 4 × 8

  Hytaý üpjün edijisinden “Honeycomb” kompozit paneli 4 × 8

  Öňümizdäki önümimiz, Hytaýdan gönüden-göni getirilýän bal ary kompozit paneli.Panellerimiz, halk köpçüligi tarapyndan talap edilýän ýokary standartlara laýyk gelýär, meşhur 4X8 ululygy ýaly standart ölçegler bar.Önümlerimiziň takyklygyna buýsanýarys, olaryň çydamlylyk aralygynda + -0.1 aralygynda dolandyrylyp bilinjekdigine göz ýetirýäris.

  Panellerimizde ulanylýan birleşdirilen materiallar, müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny we talaplaryny kanagatlandyryp, çeýe özleşdirmäge mümkinçilik berýär.Bu çeýeligi, aýratyn aýratynlyklara laýyk gelýän ajaýyp taýýar önümleri döretmäge mümkinçilik berýär.

 • Metal aýna birleşdirilen bal ary paneli

  Metal aýna birleşdirilen bal ary paneli

  Metal aýna alýumin, poslamaýan polatdan we beýleki ýokary hilli materiallardan ýasalan bu panel, söwda merkeziniň liftleri, myhmanhananyň dizaýny we dürli bezeg goşundylary ýaly içki bezeg üçin örän amatlydyr.

 • Dürli plitalardan ybarat alýumin bal ary

  Dürli plitalardan ybarat alýumin bal ary

  Alýumin bal ary ýadrosy gatlaklardan we alýumin folga ýeliminden, üstünden we yzygiderli altyburç bal ary ýadrosyna çenli uzalýar.Alýuminiý bal ary ýadro diwary, ýelim we beýleki maksatly ýokary material üçin ýokary hilli, ýiti, açyk, gabyksyz.Ary tagtasynyň ýadro gatlagy altyburçly alýuminiý ary gurluşy, köp diwar şöhleleri ýaly dykyz bal arynyň saklanmagy, paneliň beýleki tarapyndaky basyşy göterip biler, plastinka güýç formasy, uly meýdanda paneliň ýokary tekizligini saklap biler.Mundan başga-da, içi boş ary, plastinka bedeniniň ýylylyk giňelmegini ep-esli derejede peseldip biler.Üpjünçilik görnüşinde ary balynyň doly bölekleri.Ary balynyň böleklerini, giňeldilen ary balyny, perforasiýa edilen bal aryny, poslama bejerilen ary balyny kesiň.

 • Alýumin bal ary perforasiýa akustiki paneli

  Alýumin bal ary perforasiýa akustiki paneli

  Ajaýyp aýratynlyklary we peýdalary üpjün etmek üçin döredilen iň täze material.Esasy aýratynlyklary: Uly ýerüsti meýdan we ýokary tekizlik: Panel, islendik gurşawda göze ýakymly we üznüksiz görünmegini üpjün edip, sahy ýer we ajaýyp tekizlige eýe.

 • Kompozit bal ary ýadrosy üpjün edijisi

  Kompozit bal ary ýadrosy üpjün edijisi

  Kompozit bal ary paneli, adatça, perde diwar gurmak üçin amatly uly gurnama enjamlaryny talap etmeýär.Material ýeňil we adaty baglaýjy bilen düzedip bolýar, şeýlelik bilen gurnama çykdajylaryny azaldýar.Birleşdirilen bal ary tagtasynyň ses izolýasiýasy we ýylylyk izolýasiýa täsiri 30 mm galyňlykdaky tebigy daş tagtadan has gowudyr. Önümlerimiz esasan alýumin garyndy listi, goşundy hökmünde beýleki metallar, ortasynda ABŞ-nyň alýumininiň awiasiýa standartlaryna laýyk gelýär bal ary.Kompaniýamyz, metal bal ary kompozit panel önümlerini öndürmekde ýöriteleşen sowuk basyş we gyzgyn basyş tehnologiýasyny kabul edýär, önümler alýumin bal ary paneli, titanium sink bal ary paneli, poslamaýan polatdan ary paneli, daş ary paneli.

 • Kagyz bal ary paneli

  Kagyz bal ary paneli

  Kagyz bal ary panelleri ýokary hilli kraft kagyzdan ýasalyp, dürli amaly programmalar üçin ajaýyp saýlama bolýar.

  Galyňlygy saýlamakda bar: 8mm-50mm

  Esasy öýjük ululyklary: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm we 12mm

  bu önüm howpsuzlyk gapylary, açyk gapylar, poslamaýan polat gapylar we metal gapylaryň işleýşi we ygtybarlylygy üçin köp sanly doldurgyç materiallaryny hödürleýär.

 • Customörite ýüzli hajathana bölümi

  Customörite ýüzli hajathana bölümi

  Hajathana bölekleri islendik oňat döwrebap hammamyň möhüm elementidir.Olar giňişligiň umumy estetikasyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda şahsy durmuşy, arassaçylygy we howpsuzlygy üpjün edýär.Vanna otaglary barada aýdylanda bolsa, iki taraplaýyn ýokary basyşly ýangyn geçirmeýän bezeg panellerimiz iň oňat çözgütdir.Güýçli, täsire çydamly, suwa, oda we çyglylyga çydamly bu köpugurly panel, panel diwarlary, hajathana bölüjileri, hasaplaýjylar, şkaflar ýa-da mebeller üçin içerki ulanmak üçin amatlydyr.

12Indiki>>> Sahypa 1/2