Dürli plitalardan ybarat alýumin bal ary

Gysga düşündiriş:

Alýumin bal ary ýadrosy gatlaklardan we alýumin folga ýeliminden, üstünden we yzygiderli altyburç bal ary ýadrosyna çenli uzalýar.Alýuminiý bal ary ýadro diwary, ýelim we beýleki maksatly ýokary material üçin ýokary hilli, ýiti, açyk, gabyksyz.Ary tagtasynyň ýadro gatlagy altyburçly alýuminiý ary gurluşy, köp diwar şöhleleri ýaly dykyz bal arynyň saklanmagy, paneliň beýleki tarapyndaky basyşy göterip biler, plastinka güýç formasy, uly meýdanda paneliň ýokary tekizligini saklap biler.Mundan başga-da, içi boş ary, plastinka bedeniniň ýylylyk giňelmegini ep-esli derejede peseldip biler.Üpjünçilik görnüşinde ary balynyň doly bölekleri.Ary balynyň böleklerini, giňeldilen ary balyny, perforasiýa edilen bal aryny, poslama bejerilen ary balyny kesiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

ýadro (1)

1. Ses izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak:
Material gowy ses izolýasiýasyna we termiki izolýasiýa ýerine ýetirijiligine eýedir, sebäbi iki gat plastinanyň arasyndaky howa gatlagy bal ary bilen birnäçe ýapyk gözeneklere bölünýär, şonuň üçin ses tolkunlarynyň we ýylylygyň ýaýramagy ep-esli çäklendirilýär.

2. Fireangynyň öňüni almak:
Fireangynyň öňüni alyş milli gurluşyk materiallary barlanylandan we baha berlenden soň, hil gözegçilik we gözleg merkezi, materialyň öndürijilik görkezijisi ýangyn saklaýjy materialyň talaplaryna laýyk gelýär.GB-8624-199 spesifikasiýasyna laýyklykda materialyň ýangyjy öndürijiligi GB-8624-B1 derejesine ýetip biler.

3. Iň ýokary tekizlik we berklik:
Alýumin bal ary plastinkasy dykyz bal arynyň düzümine köp gözegçilik edýär, köp I-şöhle ýaly, paneliň ugrunyň basyşy astynda dargap bilýär, paneliň güýji birmeňzeş bolup, basyşyň güýjüni üpjün etmek üçin we ýokary tekizligi saklamak üçin paneliň uly meýdany.

4. Çyglylyga garşy:
Surfaceerüsti örtükden öňki örtük, antioksidasiýa, uzak wagtlap reňk ýok, çygly gurşawda çyglylyk, deformasiýa we beýleki şertleri kabul edýär.

5. ighteňil agram, Energiýany tygşytlamak:
Material deň ölçegdäki kerpiçden 70 esse ýeňil we poslamaýan poladyň agramynyň diňe üçden bir bölegi.

6. Daşky gurşawy goramak:
Material arassalamak, gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak üçin zyýanly gazly maddalary çykarmaz.

7.Antikroziýa:
2% HCL-de 24 sagatlap ergin ergininde we doýgun Ca (OH) 2 ergininde barlanylandan soň hiç hili üýtgeşiklik ýok.

8. Gurluşyk amatlylygy:
Önümlerde gabat gelýän garyndy keel bar, gurmak aňsat, wagt we zähmet tygşytlanýar;Gaýtalanýan sökmek we göçmek.

ýadro (4)

Aýratynlyklary

Dykyzlygyň we ary gysyjy güýjiniň bal ary ýadrosy.

Bal ary folga galyňlygy / uzynlygy (mm)

Dykyzlygy Kg / m²

Sykyş güýji 6Mpa

Bellik

0.05 / 3

68

1.6

3003H19

15mm

0.05 / 4

52

1.2

0.05 / 5

41

0.8

0.05 / 6

35

0.7

0.05 / 8

26

0.4

0.05 / 10

20

0.3

0.06 / 3

83

2.4

0.06 / 4

62

1.5

0.06 / 5

50

1.2

0.06 / 6

41

0.9

0.06 / 8

31

0.6

0.06 / 10

25

0.4

0.07 / 3

97

3.0

0.07 / 4

73

2.3

0.07 / 5

58

1.5

0.07 / 6

49

1.2

0.07 / 8

36

0.8

0.07 / 10

29

0,5

0.08 / 3

111

3.5

0.08 / 4

83

3.0

0.08 / 5

66

2.0

0.08 / 6

55

1.0

0.08 / 8

41

0.9

0.08 / 10

33

0.6

Adaty ululyk aýratynlyklary

Haryt

Bölümler

Spesifikasiýa

Öýjük

Inç

 

1/8 "

 

 

3/16 "

 

1/4 "

 

 

mm

2.6

3.18

3.46

4.33

4.76

5.2

6.35

6.9

8.66

Tarap

mm

1.5

1.83

2

2.5

2.75

3

3.7

4

5

Fiol galyňlygy

mm

0.03 ~ 0.05

0.03 ~ 0.05

0.03 ~ 0.05

0.03 ~ 0.06

0.03 ~ 0.06

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

Ini

mm

440

440

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Uzynlyk

mm

1500

2000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

5500

Beýik

mm

1.7-150

1.7-150

3-150

3-150

3-150

3-150

3-150

3-150

3-150

 

Haryt

Bölümler

Spesifikasiýa

Öýjük

Inç

3/8 "

 

1/2 "

 

 

3/4 "

 

1"

 

mm

9.53

10.39

12.7

13.86

17.32

19.05

20.78

25.4

Tarap

mm

5.5

6

 

8

10

11

12

15

Fiol galyňlygy

mm

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

0.03 ~ 0.08

Ini

mm

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Uzynlyk

mm

5700

6000

7500

8000

10000

11000

12000

15000

Beýik

mm

3-150

3-150

3-150

3-150

3-150

3-150

3-150

3-150

  

1.Şonuň ýaly-da, müşderileriň islegine görä sazlap bileris
2. Sargyt formaty:
3003H19-6-0.05-1200 * 2400 * 15mm ýa-da 3003H18-C10.39-0.05-1200 * 2400 * 15mm
Material garyndy-gapdal ýa-da öýjükli folga galyňlygy-ini * uzynlygy * beýik

Gaplamak


  • Öňki:
  • Indiki: