Metal aýna birleşdirilen bal ary paneli

Gysga düşündiriş:

Metal aýna alýumin, poslamaýan polatdan we beýleki ýokary hilli materiallardan ýasalan bu panel, söwda merkeziniň liftleri, myhmanhananyň dizaýny we dürli bezeg goşundylary ýaly içki bezeg üçin örän amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Metal aýna” kompozit bal ary panelleri, tekiz şöhlelendiriji ýüzleri bilen islendik içerki giňişlige nepislik we çylşyrymlylyk goşýar.Aýnaly bezegler giňlik duýgusyny döredýär we daş-töweregi ýagtylandyrýar, söwda merkezleri we myhmanhanalar ýaly ýokary derejeli söwda şertleri üçin amatly edýär.

Panellerimiz ýokary hilli materiallardan ýasalan we çydamly.Metal aýnaly alýumin diňe bir kaşaň döwrebap görnüş bermek bilen çäklenmän, ajaýyp poslama garşylygy hem hödürleýär.Poslamaýan polat we beýleki birleşdirilen materiallar panelleriň berkligini we durnuklylygyny hasam ýokarlandyrýar, ýokary hilli we ygtybarly gurluşygy üpjün edýär.Paneliň bal ary gurluşy, ýeňil galyp, gurluş bitewiligini ýokarlandyrýar.Programma wagtynda aňsat gurnamaga we işlemäge mümkinçilik berýär.Diwar bilen örtülen, potolokly ýa-da bezeg aýratynlyklary üçin bolsun, demir aýna birleşdirilen bal ary panelleri dizaýn we amaly köpugurlylygy hödürleýär.Estetiki taýdan ýakymly bolmakdan başga-da, panellerimiz hem ýokary derejede işleýär.Olar goşmaça izolýasiýa gatlagyny üpjün edýär, sesiň ýaýramagyny azaltmak bilen energiýa netijeliligini ýokarlandyrýar.Oýlanýan ýüzler goşmaça yşyklandyryş zerurlygyny azaldyp, giňişligiň yşyklandyrylyşyny güýçlendirýär.

Hakykatdanam adatdan daşary we özüne çekiji içki giňişligi döretmek üçin metal aýna birleşdirilen bal ary panellerimizi saýlaň.Ajaýyp hili, köp taraplylygy we işleýşi bilen indiki taslamaňyz üçin iň oňat saýlawdyr.

metal aýna birleşdirilen bal ary paneli (1)
metal aýna birleşdirilen bal ary paneli (3)

Alýumin bal ary ýadrolarymyzy we alýumin bal ary panellerini ulanmagyň peýdalary köp.Önümlerimiz gaty ýeňil, ýöne güýçli we çydamly.Olaryň ýokary ýylylyk geçirijiligi we ýokary hilli izolýasiýa häsiýetleri bar, wagtyň geçmegi bilen energiýa çykdajylaryny azaldýar.


  • Öňki:
  • Indiki: