Bezeg gurmak üçin ulanylýan alýumin bal ary paneli

Gysga düşündiriş:

Alýumin bal ary paneli ajaýyp önüm aýratynlyklary bilen tanalýan birleşdirilen materialdyr.Gurluşyk meýdanyndaky ýokary derejeli gurluşyk kompaniýalary bu sahypany ýokary güýji sebäpli ulanýarlar;aňsatlyk bilen egilmeýär we ýokary tekizlige eýe.Şeýle hem gurmak gaty aňsat.Bu panel agram derejesine gaty gowy güýje eýe bolup, köp taslamalar üçin ajaýyp çözgüt bolýar.Bu önümi ulanmagyň ugry yzygiderli giňelýär we gurluşyk bazarynda giňden tanalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Panel iki sany alýumin panelini alýumin ary ýadrosy bilen birleşdirmek arkaly döredilýär.Olar ýeňil we çydamly, köp sanly programma üçin ideal.Paneller işlemek aňsat we gurmak ýönekeý.Paneliň bal ary gurluşy ajaýyp berkligi we güýji üpjün edýär, bu diwar panelleri, potoloklar, bölekler, pollar we gapylar üçin amatly bolýar.

Alýumin bal ary panelleri beýik binalaryň we söwda toplumlarynyň gurluşygynda giňden ulanylýar.Flatokarky tekizligi we birmeňzeşligi sebäpli köplenç fasad örtmek üçin ulanylýar.Ajaýyp ses izolýasiýasyny üpjün edýär we adamlary we emlägi goraýan binalar üçin ygtybarly saýlama edip, ýangyn saklaýjydyr.

Bu paneller demir ýol, awiasiýa we deňiz ýaly transport programmalarynda hem ulanylýar.Alýumin bal ary panelleri ýeňil we ýokary ýüklere çydap bilýär we olary awtoulag bedenleri üçin ajaýyp çözgüt edýär.Şeýle hem ýangyç harçlanyşyny azaltmaga kömek edýär we daşky gurşawy goramaga oňyn goşant goşýar.

Sözümiň ahyrynda, alýumin bal ary paneli gurluşyk pudagyny özgertmek üçin iň oňat birleşýän materialdyr.Ajaýyp güýç-agram gatnaşygy gurluşyk pudagynda köp sanly amaly ýerine ýetirýär.Tagtanyň köp taraplylygy bar we transport, söwda binalary we ýokary derejeli binalar ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar.Gurmak aňsat we ýokary ses izolýasiýasy we ýangyn öndürijiligi bar.Köp pudaklar üçin ygtybarly çözgüt bolup, dizaýnda, hilinde we işleýşinde ösmegini dowam etdirýär.

Haryt amaly meýdany

 

(1) Daşky diwar asylýan tagta gurmak

(2) Içki bezeg in engineeringenerçiligi

(3) Bellik tagtasy

(4) Gämi gurluşygy

(5) Awiasiýa önümçiligi

(6) Içerki bölüm we haryt görkeziş stendi

(7) Söwda ulag ulaglary we konteýner ýük awtoulaglary

(8) Awtobuslar, otlylar, metro we demir ýol ulaglary

(9) Häzirki zaman mebel pudagy

(10) Alýumin bal ary paneli bölümi

Önüm aýratynlyklary

● Tagta reňk formasy, tekiz we çyzylmaga garşy.

● Reňk dürlüligi, bezeg täsiri ajaýyp atmosfera.

● ighteňil agram, ýokary berklik, ýokary güýç, gowy gysyş öndürijiligi.

● Ses izolýasiýasy, ýylylyk izolýasiýasy, ýangynyň öňüni almak, ýylylygy tygşytlamak täsiri gowy.

● Daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak we aňsat gurnamak.

Bezeg gurmak üçin ulanylýan alýumin bal ary paneli (4)

Gaplamak

panel (8)
panel (9)
panel (10)

  • Öňki:
  • Indiki: