Customörite ýüzli hajathana bölümi

Gysga düşündiriş:

Hajathana bölekleri islendik oňat döwrebap hammamyň möhüm elementidir.Olar giňişligiň umumy estetikasyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda şahsy durmuşy, arassaçylygy we howpsuzlygy üpjün edýär.Vanna otaglary barada aýdylanda bolsa, iki taraplaýyn ýokary basyşly ýangyn geçirmeýän bezeg panellerimiz iň oňat çözgütdir.Güýçli, täsire çydamly, suwa, oda we çyglylyga çydamly bu köpugurly panel, panel diwarlary, hajathana bölüjileri, hasaplaýjylar, şkaflar ýa-da mebeller üçin içerki ulanmak üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Customörite ýüzli hajathana bölümi (1)

Hajathana bölümlerimiz ajaýyp görünýän mahaly agyr we ýygy-ýygydan ulanylmagyna çydap bilýän ýokary hilli materiallardan ykjam laminatdan ýasalýar.Bu paneller diňe bir güýçli we ygtybarly bölmek çözgüdi bilen üpjün etmän, eýsem dürli reňklerde hem bolýar, şonuň üçin bezegiňiziň üstüni ýetirýän kölegäni saýlap bilersiňiz.Bu, hajathana bölüminiň ähmiýetsiz gözüňe öwrülmän, hammamyň galan bölekleri bilen garyşmagyny üpjün edýär.

Dürli hammamlaryň dürli talaplarynyň bardygyna düşünýäris, şonuň üçin hammam bölümlerimiz üçin doly esbaplary we komponentleri hödürleýäris.Panellerimiz, her bölüjiniň bellenen giňişlige ajaýyp laýyk gelmegini üpjün edip, takyk ölçeglere aňsatlyk bilen kesilip bilner.Hünärmenler toparymyz, gurnama prosesi bilen size ýol görkezer we amaly mümkin boldugyça aňsat we kynçylyksyz etmek üçin gurnama çözgütleri bilen üpjün eder.

Müşderilerimize iň gowy hyzmaty bermäge we doly kanagatlanmagy üpjün etmek üçin satuwdan soň mugt yzarlama hyzmatyny bermäge borçlanýarys.Highokary hilli hajathana bölümlerimiz, häzirki zaman ulanyş talaplaryny aňsatlyk bilen kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir, ýokary öndürijiligi we uzak dowamlylygy üpjün edýär.

Adaty uglerod polatdan ýasalan gurallardan ybarat, iki taraplaýyn ýokary basyşly ýangyn derejeli bezeg panelleri burawlamak, kakmak, çägelemek, profil ýazmak, kesmek we başgalar üçin amatlydyr.Bu berk paneller, howpsuzlygyň we berkligiň birinji orunda durýan ýerlerinde agyr ulanyşa garşy durmak üçin niýetlenendir.

Hajathana bölümlerimiz, ähli bölmek zerurlyklaryňyz üçin elýeterli, ajaýyp we amatly çözgütleri üpjün edýär.Täze hammam dizaýn edýärsiňizmi ýa-da bar bolan bir otagyňyzy täzeleýärsiňizmi, hammam bölümlerimiz gizlinligiňizi we howpsuzlygy üpjün etmek bilen bir hatarda giňişligiňizi artdyrar.Garnituralar we bölekler, ýörite opsiýalar we gurnama çözgütleri bilen, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän hammam bölüminiň çözgüdi bilen üpjün etjekdigimize ynanyp bilersiňiz.

Hajathana-bölek-panel-adaty-üst-elýeterli-22

Aýratynlyklary

Customörite ýüzli hajathana bölümi (3)

1. oda çydamly;

2. Aşgazan aşgazanyna berk garşylyk;

3. Ekologiýa taýdan arassa;

4. Işlemek aňsat;

5. Ajaýyp bezeg;

6. Suw we çyglylyga berk garşylyk;

7. Uzak reňk;

8. Arassalamak aňsat;

9. heatylylyga berk garşylyk;

10. Täsir garşylygy.

Haryt aýratynlyklary

Galyňlyk aralygy

3mm-150mm

Ölçegi (mm)

1

20 1220X1830 (4'X6 ')

20 1220X2440 (4'X8 ')

20 1220X3050 (4'X10 ')

20 1220X3660 (4'X12 ')

2

● 1300X2860 (4.3'X9 ')

● 1300X3050 (4.3'X10 ')

3

30 1530X1830 (5'X6 ')

30 1530X2440 (5'X8 ')

30 1530X3050 (5'X10 ')

30 1530X3660 (5'X12 ')

4

30 1530X1830 (5'X6 ')

30 1530X2440 (5'X8 ')

30 1530X3050 (5'X10 ')

30 1530X3660 (5'X12 ')

5

30 2130X2130 (7'X7 ')

30 2130X3660 (7'X12 ')

30 2130X4270 (7'X14 ')

Bellik: Beýleki spesifikasiýalar düzülip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: