Alýumin bal ary perforasiýa akustiki paneli

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp aýratynlyklary we peýdalary üpjün etmek üçin döredilen iň täze material.Esasy aýratynlyklary: Uly ýerüsti meýdan we ýokary tekizlik: Panel, islendik gurşawda göze ýakymly we üznüksiz görünmegini üpjün edip, sahy ýer we ajaýyp tekizlige eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Alýumin bal ary perforasiýa akustiki paneli (1)

I ST GOWY Güýç we ýeňil:Panellerimiz ýeňil aýratynlyklary saklamak bilen ajaýyp gurluş bitewiligini üpjün edýän ýokary güýçli alýumin materialdan gurlupdyr.Ajaýyp ses siňdirişi we oda / suwa garşylyk: Panel sesiň siňdirilişiniň ajaýyp ýerine ýetirijiligine eýe bolup, sesiň üýtgemegini netijeli peseldýär.Mundan başga-da, dürli gurşaw üçin amatly, ýangyna garşy we suw geçirmeýän.

GURMAK we çalyşmak aňsat:Panellerimiz çalt we aňsat gurnamak üçin niýetlenendir.Her bir paneli aňsat aýyrmak ýa-da çalyşmak üçin aňsatlyk bilen aýryp we aýratynlykda çalşyp bolýar.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner: Panellerimiziň müşderilerimiziň üýtgeşik we aýratyn talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edip, ululygy, görnüşi, görnüşi we reňki boýunça özleşdirme opsiýalaryny hödürleýäris.

Aýratynlyklar:Fireangyn öndürijiligi: Iň gowy ýangyn öndürijiligini üpjün etmek üçin B1 synpy ýalyn öçüriji standartyna laýyk geliň.

Alýumin bal ary perforasiýa akustiki paneli (2)
Alýumin bal ary perforasiýa akustiki paneli (4)

DÖWRÜN GÖRNÜŞI:165-den 215MPa çenli üýtgäp, paneliň ýokary dartyş güýjüni görkezýär.Proporsional uzalma stres: ajaýyp elastik häsiýetlerini görkezip, iň az 135MPa talaplaryny kanagatlandyryň ýa-da ondan ýokary.

Uzynlyk:Iň azyndan 3% uzalma 50 mm ölçegde bolýar.GÖRNÜŞ: Alýumin bal arynyň perforasiýa edilen akustiki panelleri, uly jemgyýetçilik binalarynda dürli goşundylar üçin amatly, şol sanda: metro teatrlary we auditoriýalar radio we telewizion dokma fabrigi Artykmaç ses sport zaly bolan senagat desgalary Akustik diwar ýa-da potol panelleri hökmünde ulanylýar, panellerimiz ep-esli gowulaşýar ýangyn howpsuzlygynyň we çydamlylygynyň iň ýokary ülňülerini üpjün etmek bilen akustiki öndürijilik.Innowasiýa çözgütlerimiz bilen islendik giňişligiň hilini we rahatlygyny ýokarlandyryň.


  • Öňki:
  • Indiki: