Custöriteleşdirilen alýumin sandwiç bal ary paneli bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Agaç şkaf bilen örtülen alýumin bal ary paneli, howa giňişliginde birleşdirilen tehnologiýany ulanmak arkaly 0,3 ~ 0,4 mm galyňlykdaky tebigy agaç şkafyny we ýokary güýçli alýumin bal ary panelini birleşdirip ýasalýar. Biz lukmançylyk tehnikasynyň esbaplaryny we ýaryş enjamlarynyň awtoulag böleklerini öndürmekde ýöriteleşýäris.Bu ýokary islegli pudaklar iň ýokary hilli we çydamly önümleri talap edýär we panellerimiz bu talaplara laýyk gelýär we ondan ýokarydyr.Şeýle hem ýeňil, ýöne berk we howa çydamly panelleri üpjün edip, açyk çadyr meýdançasyna baryp ýetdik. Biz eSandwiç bal ary panelimiziň + -0.1 çydamlylyk çäginde dolandyrylyp bilinjekdigine göz ýetiriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary

a) Tebigy agaçlaryň bezeg duýgusyny gorap saklaň: Alýumin bal ary panelindäki agaç şkaf örtügi, tebigy agaçlaryň bezeg gurluşynyň we daşky görnüşiniň saklanmagyny üpjün edýär.Bu, islendik giňişlige ýyly we organiki duýgy berýär, göze ýakymly we özüne çekiji gurşaw döredýär.

b) lighteňil agram we agaç sarp edilişi: Alýumin bal ary panelleri gaty agaç alternatiwalary bilen deňeşdirilende önümiň agramyny ep-esli azaldar.Bu ýeňil aýratynlyk, ýük daşamak üçin arzan bahany we has aňsat gurnamagy aňladýar.Mundan başga-da, gaty agaç ýerine şkafdan peýdalanmak, agaç sarp edilişini azaldýar we ekologiýa taýdan arassa saýlama bolýar.Poslama garşylyk we gysyjy güýç: Alýumin bal ary panelleri poslama garşylygy gaty gowy, daşky gurşaw şertlerinde-de uzak ömrüni we dowamlylygyny üpjün edýär.Mundan başga-da, ýokary gysyjy güýji, gurluş bitewiligini bozmazdan agyr ýüklere garşy durmaga mümkinçilik berýär.Bu güýç uzak möhletli ulanmak üçin goşmaça kepillik berýär.

şkaf bilen örtülen alýumin bal ary paneli

ç) Ajaýyp plastisit we dizaýn potensialy: Alýumin bal ary panelleri, agaç şkaf örtügi bilen ajaýyp dizaýnlara we çylşyrymly bezeglere mümkinçilik berýän ajaýyp plastiklige eýe.Dizaýneriň döredijilik mümkinçiliklerini giňeldip, agaç örtükleri, bezeg nagyşlary we perforasiýa ýaly ýörite usullar ulanylyp bilner.Bu köpugurlylyk, islendik giňişlige ýaşaýyşdan dem alýan täsin sungat gurnamalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.

Sözümiň ahyrynda, agaçdan ýasalan örtükli alýumin bal ary panelleri tebigy gözelligiň we gurluş işleýşiniň sazlaşykly garyndysyny üpjün edýär.Tebigy agaçlaryň bezeg häsiýetlerini saklamak ukyby, ýeňil gurluşyk, poslama garşylyk, ýokary gysyjy güýç we dizaýn köpugurlylygy ony köp sanly amaly üçin ajaýyp saýlamaga öwürýär.Içki bezeg, mebel öndürmek ýa-da binagärlik taslamalary üçin bolsun, önüm estetiki we funksional artykmaçlyklary hödürleýär.Wagtyňyzy ajaýyplygy we ýokary öndürijiligi bilen giňişligiňizi ýokarlandyrmak üçin agaç şkaf örtükli alýumin bal ary panellerine ynanyň.

Gaplamak


  • Öňki:
  • Indiki: